Regulamin

Odstąpienie od umowy zawartej na odległóść

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległóść

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Regulamin sklepu internetowego „admed24.pl”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „admed24.pl”, jak również za pośrednictwem serwisu ALLEGRO.PL, określane dalej łącznie jako „Sklep Internetowy”, przez ADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 2. Określone w regulaminie postanowienia oznaczają:

  1. Sprzedający – ADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 42A, 15-077 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328678, NIP 542-31-25-220, REGON 200269701, o kapitale zakładowym 20.000,- zł, w całości opłaconym;

  2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem, na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego;

  3. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający towar niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również Kupujący, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  4. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  5. serwis ALLEGRO.PL – portal służący do realizacji transakcji sprzedaży dostępny pod adresem allegro.pl, prowadzonym przez Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5272525995.

 1. Ilekroć niniejszy Regulamin mówi o adresie Sprzedającego bądź adresie pocztowym sklepu internetowego rozumie się przez to następujący adres: 15-077 Białystok, ul. Warszawska 42A.

 2. Przedmiotem transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, przedstawione na stronie internetowej www.admed24.pl lub profilu sprzedawcy w serwisie ALLEGRO.PL w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.admed24.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 5. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą ogólnej prezentacji wskazanych w nich modeli.

 6. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą, promocja lub wyprzedaż jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów, chyba że Sprzedający określi inne warunki promocji bądź wyprzedaży.

II. Zamówienia

 1. W celu nabycia produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego Kupujący zobowiązany jest złożyć Zamówienie.

 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.admed24.pl, stronę transakcyjną Sprzedającego w serwisie ALLEGRO.PL, pocztę elektroniczną na adres sprzedaz@admed24.pl lub telefonicznie pod numerem: (085) 741 04 37. Składając zamówienie poprzez stronę internetową Kupujący obowiązany jest skorzystać ze znajdującego się na tej stronie formularza zamówienia. W pozostałych wypadkach Kupujący obowiązany jest podać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

 3. Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej można złożyć po uprzednim utworzeniu Konta Kupującego lub też bez utworzenia Konta, za pośrednictwem formularza zamówienia.

 4. W celu założenia Konta Kupujący dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Kupującemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta oraz niniejszy Regulamin. Kupujący powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Kupujący nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo.

 6. Konto klienta może zostać usunięte w każdym czasie na wniosek Klienta lub przez Sprzedającego w przypadku niekorzystania przez Klienta z konta przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Klienta o zamiarze usunięcia konta.

 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 8. W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.admed24.pl Kupujący otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenia zamówienia, które ma charakter czysto informacyjny i stanowi jedynie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.

 9. Przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie przez pracownika Sprzedającego stosownego potwierdzenia w formie telefonicznej lub e-mailowej.

 10. Kupujący, którzy złożyli zamówienie i zostało ono potwierdzone przez pracownika Sprzedającego, mogą sprawdzać stan swojego zamówienia poprzez wejście w menu „moje konto” na stronie internetowej www.admed24.pl.

 11. Zamówienia niepotwierdzone nie są realizowane.

 12. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Kupującego niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

 13. Zamówienia złożone przez jednego Kupującego na więcej niż dziesięć sztuk tego samego produktu mogą zostać przez Sprzedającego anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 14. W przypadku zamówienia składanych za pośrednictwem serwisu ALLEGRO.PL sposób ich składania określa regulamin obowiązujący w serwisie ALLEGRO.PL

III. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez niego firmy kurierskiej.

 2. Na życzenie Kupującego, Sprzedający może przesłać zamówiony towar za pośrednictwem wskazanej przez Kupującego firmy kurierskiej. W takim wypadku opłata za przesyłkę jest doliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej i musi zostać uiszczona przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego przed dokonaniem wysyłki towaru.

 3. Nie istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem pocztowym sklepu internetowego.

 4. Zamówiony towar Sprzedający stara się dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, termin realizacji zamówienia wydłuża się do 14 dni.

 5. W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy może się wydłużyć ponad terminy wskazane w pkt 4. W takim wypadku Sprzedający będzie starał się poinformować o tym Kupującego i podać przybliżony termin realizacji zamówienia.

 6. Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Kupującego w terminach określonych niniejszym Regulaminem, mimo potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego.

 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: (085) 741 04 37, lub mailowo: sklep@admed24.pl


IV. Warunki płatności

 1. Wszystkie ceny produktów będących w ofercie sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Kupujący obowiązany jest zapłacić za zamówiony towar w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Kupujący obowiązany jest opłacić koszty przesyłki zamówionego towaru. Sprzedający może pokryć koszty przesyłki zamówionego towaru, o czym poinformuje Kupującego.

 4. Zapłata za zamówiony towar i koszty przesyłki może być dokonana w następujących formach, wybranych przez Kupującego przy składaniu zamówienia:

  • za pobraniem – poprzez zapłatę kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki,

  • przelewem na konto nr 81 8769 0002 0391 2250 2000 0010,

  • online kartą kredytową lub za pośrednictwem usługi przelewy24.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i objęte rękojmią za wady. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu towar wolny od wad.

 2. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy przesyłki stanu odbieranej przesyłki. W przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem Kupujący może sprawdzić otrzymaną przesyłkę dopiero po opłaceniu pobrania i kosztów wysyłki. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, “protokołu uszkodzeń”.

 3. Gdy towar ma wadę fabryczną, należy go odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego celem złożenia reklamacji.

 4. Oprócz reklamowanego towaru, należy odesłać do Sprzedającego następujące dokumenty:

  • oryginalny dowód zakupu,

  • oryginalną gwarancję (jeżeli towar taką posiadał),

  • oryginalne opakowanie,

  • pisemną reklamację dostarczoną do Sprzedającego drogą pocztową lub przez pocztę e-mail z dokładnym opisem reklamowanego towaru.

 5. Zapis ust. 4 nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami. Jeżeli Kupującym jest Konsument, w celu złożenia reklamacji należy odesłać na adres Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem wady w dowolnej formie.

 6. Reklamowany towar należy wysłać w sposób zabezpieczający go przed zniszczeniem.

 7. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzielił Kupującemu będącemu Konsumentem odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi w formie papierowej, pod adres e-mail lub na innym trwałym nośniku. Niniejszego ustępu nie stosuje się do Kupującego, będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.


VI. Możliwość odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia jest dostępny na Stronie Internetowej, jak również zostaje wysłany Kupującemu wraz z towarem.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

 3. Kupujący będący Konsumentem, ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty dostarczenia towaru do Kupującego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Konsumenta inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.

 5. Zwracany towar powinien być kompletny, wysłany w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu, a nadto nie powinien nosić śladów użytkowania. Opakowanie zwracanej przesyłki powinno zabezpieczać towar przed zniszczeniem. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu towaru.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowania, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, świadczeń w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia, oraz świadczeń w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, na które wpływ miały osoby trzecie.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, za pośrednictwem którego Towar dostarczany jest do Kupującego.

3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.


VIII. Ochrona prywatności

  1. Administratorem danych pozyskiwanych w związku z korzystaniem z serwisu pozostaje Sprzedający.
  2. Dane użytkowników serwisu są przetwarzane w następujących celach: a) sprzedaży oferowanych produktów oraz obsługi składanych zamówień, b) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego polegających na: prowadzeniu działań marketingowych, prowadzeniu analiz i statystyk, zbieraniu opinii o oferowanych produktach, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi kierowanych do Sprzedającego zapytań.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych pozostają: a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 2 lit. a); b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2 lit. b); c) 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 2 lit. c).
  4. Dostęp do przetwarzanych danych posiadają upoważnieni pracownicy Administratora. Oprócz nich dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym, m.in. operatorom pocztowym, firmom kurierskim dostarczającym zamówione produkty, podmiotom realizującym płatności oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną, a także organom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator przechowuje pozyskane dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone. Kryteria przechowywania są ustalane w następujący sposób: a) dane przetwarzane w celu sprzedaży oferowanych produktów oraz obsługi składanych zamówień są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy; b) dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowych nakładających na Sprzedającego obowiązek przechowywania dokumentów księgowych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zakupu; c) dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora są przechowywane do momentu osiągnięcia tych celów albo do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom przysługują następujące uprawnienia: a) dostępu do danych, b)sprostowania danych, c)usunięcia danych, d)ograniczenia przetwarzania danych, e)przenoszenia danych.  f) sprzeciwu wobec przetwarzania.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych przez Sprzedającego        użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych           Osobowych.

  1. Podanie danych przetwarzanych w celach określonych w ust. 2 lit. a) i b) pozostaje warunkiem prawidłowej realizacji umowy oraz wynika z przepisów prawa. Ich ewentualny brak uniemożliwiłby zawarcie oraz realizację umowy.


IX. Postanowienia końcowe

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ochronie praw konsumentów oraz innych ustaw.

 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego będącego Konsumentem, sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017

 6. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe.

 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.