Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa sposób i zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie witryny internetowej admed24.pl

Administratorem Danych Osobowych jest firma Admed Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 42A, 15-077 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328678, NIP 542-31-25-220, REGON 200269701, o kapitale zakładowym 20.000,- zł, w całości opłaconym;

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail admed@admed24.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Admed Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 42A, 15-077 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328678, NIP 542-31-25-220, REGON 200269701, o kapitale zakładowym 20.000,- zł, w całości opłaconym;
2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https//admed24.pl
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§2 Przetwarzanie danych

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§3 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Admed Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku (dane rejestrowe jak w § 1 pkt 1).
2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą: formularza kontaktowego, formularza rejestracyjnego użytkownika służącego do dokonania zakupu, formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika.
3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§4 Dane osobowe przekazane za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu za pomocą formularza zakupu produktu bez konieczności rejestracji użytkownika, niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

1. w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza nie wymagającego rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b R
2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

§5 Formularza rejestracyjnego użytkownika służącego do dokonania zakupu

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu obsługi zakupów dokonanych przez użytkowników za pomocą formularza rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

§6 Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

§7 Obowiązek informacyjny

1. Administrator dokona wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
3. Administrator powierza dane podmiotom zewnętrznym wymienionym w punkcie 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
o prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora; właściwym
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– home.pl S.A., z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
– DPD Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Ul. Mineralna 15 02-274 w celu realizacji przez Admed Sp. o.o. obowiązku wysyłki produktów zakpionych za pomocą Serwisu
– FKK CONSULTING spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Ul. Gen. W. Andersa 38A 15-113 w celu realizacji przez Admed Sp. o.o.. obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;

§8 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§9 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§10 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§11 Zmiana polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.